5-

صحح الد خطا ءَ فی الترجمة: (در هر جمله یک اشتباه وجود دارد )

 

الفأرسلَ رجُلٌ ولدهُ إلی خارجِ المدینةِ  ِ.(مردی فرزندانش را به خارج شهر فرستاد  )

 

 

ب-قالت بومةُ البصرةُ :نعم! هو الانَ لا یقدرُ دفعَ هذا المهرُ.(گفت جغد بصره :او الان توانایی پرداخت

 

 

این مهر را ندارد)

 

ج-المستضعفونَ هم وارثونَ الأرضِ.(ضعیف کنندگان همان وارثان زمین هستند  )

 

 

                                        ادامه ســــــــوالات در صفحه بعد