مطالب علمی

 

سخنان وجملات حکمت آموز

1. دزدی از عمر

حکمت آمیز/جملات حکمت آمیز کوتاه

از كسی پرسیدند:« چند سال
داری؟»
گفت:« هجده، هفده، شاید شانزده، احتمالا پانزده...! »
رندی گفت:« از عمر چرا می دزدی؟ این طور كه تو پس  پس می روی، به شكم مادرت باز می گردی!»
مولوی، « مثنوی »

 

1387/03/11 | 368 کلیک | چاپ | ارسال به دوستان


2. سکوت

حکمت آمیز/جملات حکمت آمیز کوتاه

در مجلس معاویه، یكی از بزرگان خاموش بود و هیچ نمی گفت.
معاویه گفت:« چرا سخن نمی گویی؟»
گفت:«چه بگویم؟ اگر راست بگویم، از تو بترسم و اگر دروغ گویم، از خدا بترسم. پس در این مقام، سكوت بهتر است.»
محمد عوفی،« جوامع الحكایات»

1387/03/11 | 345 کلیک | چاپ | ارسال به دوستان